Puun polyaminen

Direktiivi 94/9 / EY (ATEX on normatiivinen vaihe, joka rajoittuu myös laitteisiin ja suojajärjestelmiin. Käsiteltävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi ensimmäisellä vyöhykkeellä vaarallisille alueille, joissa räjähtää metaani- tai hiilipölyä. Nykyinen periaate on Euroopan parlamentin ja neuvoston asiakirja, annettu 23. maaliskuuta 1994.

https://neoproduct.eu/fi/tehokas-tapa-parantaa-kuuloasi/

Vaikka se esitettiin paikallisessa oikeusjärjestelmässä, talousministerin 22.12.2005 antaman asetuksen perusteella. OJ Nro 263, tuote 2203 Direktiivin päätarkoitus on ennen kaikkea lähentää jäsenvaltioiden lakeja, jotka koskevat laitteita ja suojamenetelmiä, jotka on otettu käyttöön etäisyyksiltä, ​​joita uhkaa pelkästään metaanin tai hiilen pöly räjähdys. Direktiiviä sovelletaan kuitenkin edelleen laitteisiin ja tietosuojajärjestelmiin, joita voidaan käyttää räjähdysalttiilla alueilla. Samanaikaisesti on huomattava, että samanaikaisesti käsitellyt neuvot koskevat turvallisuus-, ohjaus- ja säätölaitteita. Nämä laitteet on tarkoitettu käytettäväksi käsiteltyjen vyöhykkeiden ulkopuolella ja ne vaikuttavat työkalujen ja maatietosuojausjärjestelmien luotettavaan toimintaan mahdollisesti räjähdysalttiilla pinnoilla.ATEX-direktiivin soveltamisessa on poikkeuksia. Tätä sääntöä ei sovelleta mm. Lääkinnällisiin tuotteisiin, joita käytetään lääkäriliitossa. Sitä ei käytetä samanaikaisesti kodinkoneisiin, henkilönsuojaimiin, aluksiin ja kuljetusvälineisiin.Tässä Euroopan unionin säädöksessä on yksityiskohtaiset vaatimukset, jotka otetaan huomioon yksittäisissä standardeissa. Lisäksi se luokittelee potentiaalisesti räjähtävät alueet, jotka on saatu 16.12.1999 annetun säännön 1999/92 / EY ATEX137, lisäys n: o A "Vähimmäisvaatimuksista räjähteiden kohdatessa potentiaalisesti alttiina olevien työntekijöiden turvallisuuden ja ehkäisevän terveyden parantamiseksi".Tanska ja suojatyylit voivat aiheuttaa ongelmia muille direktiiveille, jotka koskevat muita näkökohtia ja joissa säädetään myös CE-merkinnän sijainnista. Tämän merkin tulisi olla vastuullinen, helppo ja tuhoutumaton.Nykyinen direktiivi korvataan uudella ATEX-direktiivillä 2014/34 / EU. Koska 20. huhtikuuta 2016